درخواست خرید محصول

بعد از اطلاع از شرایط قیمت و شرایط کاربری سامانه هوشمند فرآوری گل زعفران، فرم زیر را تکمیل کنید تا بعد از بررسی توسط شرکت برای بازدید از دستگاه در پاییز 1400 و عقد پیش قرارداد از شما دعوت به عمل آید